شروع کسب و کار

 


هر کسب و کاري نيازمند انواع مختلف امور مالي است. يك تجارت موفق از سرمايه کافي نشات مي گيرد. در اينجا چالشهاي زيادي وجود دارد

ادامه مطلب: شروع کسب و کار

ارتقاي کسب و کار

 

بعضي مسائل نسبت به توسعه کسب و کار ارجحيت دارند. اگر بخواهيد تجارت خود را توسعه بخشيد يا حتي در همان اندازه کوچك خود به موفقيت برسيد ، عامل رشد و ترقي يكي از مهمترين هاست.

ادامه مطلب: ارتقاي کسب و کار

انديشه کسب و کار

 

شروع کسب و کار يكي از جالبترين عملكردهايي است که يك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله کسب و کاري را آغاز

ميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون کسب و کار کوچك هر ساله ايجاد ميشود.

ادامه مطلب: انديشه کسب و کار

١٢ ايده براي بازاريابي در يك اقتصاد ضعيف

 

١- همواره تفكر بازاريابي داشته باشيد. يك پوشه براي نگه داري هر نو ع ايده خوبي که به ذهنتان مي رسد، اختصاص دهيد و نمونه ي نامه هاي

مستقيم پستي ، آگهي هاي تبليغاتي چشمگير و هر نوشته يا کاغذي که مربوط به امور تبليغات مي شود را در آ ن نگهداري کنيد تا در آينده

ادامه مطلب: ١٢ ايده براي بازاريابي در يك اقتصاد ضعيف

زیر مجموعه ها