٢٠ قانون طلايي موفقيت در کار و تجارت

 


براي کاميابي در کار بايد با مشكلات و فراز و نشيب هاي زندگي مبارزه نمود ؛ پس هيچگاه بر اثر بروز سختي ها و شكست ها نااميد نشويد: روند زندگي و کار به بازي فوتبال مي ماند که تا آخرين دقيقه ممكن است سرنوشتش تغيير کند.


در اين جا ٢٠ قانون طلايي که شما را در طي مسير ياري مي رساند، بيان شده است.
1- حتي رئيس هم بايد آستين هايش را براي کار کمي بالا بزند.
زيردستان خود را وادار به انجام کاري نكنيد که خودتان تاکنون انجامش نداده ايد يا رغبتي به انجام دادنش نداريد. اگر رئيس يا سردسته گروهي هستيد بايد خودتان سرمشق و الگوي ديگران قرار بگيريد ، آنگاه ديگر کسي در انجام کار با شما بحث نخواهد کرد .
2- اندکي شانس و اقبال، بهتر از کوهي از دانش و خردمندي است.
شما هر قدر هم که زيرك و باهوش باشيد لحظاتي در زندگي وجود دارند که بايد خودتان را آماده رويارويي با آنها کنيد. حتي يك مرد
خردمند و دانا نيز پاهايش روي يخ ليز مي خورد. هيچگاه اهميت زمان و مكان مناسب انجام کارهايتان را دست کم نگيريد.
3- در ازاي هر سخني که مي گوييد، اجازه دهيد دشمنتان (يا رقيبتان) ١٠ سخن بگويد.
هر قدر که شما با سخنان خود اطلاعاتي را براي رقيب يا دشمنتان آشكار و افشا کنيد، وي قدرت بيشتري براي ضربه وارد کردن و صدمه قدرت است و آن که اطلاعات دارد مي تواند « اطلاعات » زدن به شما در اختيار خواهد داشت. بگذاريد رقيبتان سخن بگويد  چون داشتن ويرانگر باشد .
4پول نقد، پول نقد است حتي اگر از شكم فيل بيرون بيايد. -ي وجود نخواهد داشت : تنها پول نقد است که وجود دارد. چك هميشه در « اگر » و « اما » زماني که شما اسكناس در دست داريد هيچ
معرض برگشت خوردن است و کارت اعتباري هم مختص آدم هاي زودباور؛ اما پول نقد همواره پول نقد است .
5هيچگاه ١٠٠ % هيچ چيز را براي هيچكس برملا نكنيد. -
اگر خيال داريد ميليونر شويد بهتر است هيچگاه تمام جزئيات برنامه و نقشه خود را به کسي نگوييد. همواره چيزي را نزد خودتان نگاه داريد.
اگر مجبور به افشاي آن شديد تنها ٧٥ تا ٩٠ درصد آن را برملا سازيد. همان ١٠ %از شما حفاظت خواهد کرد (و همچنين ضمانت مي کند که آن ايده متعلق به شماست.(
6هنگام خشم و عصبانيت، تصميم نگيريد. -
آدم هاي باهوش و محتاط نيک مي دانند که براي درست انديشيدن به آرامش ذهن نياز دارند. هنگامي که عصباني هستيد، از روي خشم و غضب ، و نه از روي منطق صحبت خواهيد کرد. احساسات و هيجانات خود را کنترل کنيد. اين يكي از مهمترين قوانين است .زماني که عصباني هستيد تهديدهايي مي کنيد که قادر به عملي کردن آنها نيستيد يا تصميماتي اتخاذ مي کنيد که در آينده پشيماني به بار خواهندآورد .
7- مرد است و قولش.
هيچگاه نبايد زير قولتان بزنيد. همواره سر قول و حرفتان بمانيد ( البته بهتر که هيچگاه قولي به کسي ندهيد ولي معلوم است که بعضي ها نمي توانند جلوي خودشان را بگيرند). درست زماني که طرف مقابل ديگر به شما اعتماد نداشته باشد همان لحظه است که او را ازدست داده ايد.
8- دهانتان را بسته نگاه داريد و اگر مجبور به گفتن دروغ هستيد، ساده و مختصر بگوييد!
اگر حرف و سخن خوشايند و جالبي براي گفتن نداريد بهتر است که اصلاً هيچ چيز نگوييد. حتي اگرحرفي براي گفتن داريد آن را بازگو نكنيد چرا که سرانجام سبب افشاي موضوعي مي گردد که
فردي که از آن مطلع مي گردد، قادر است از آن براي ضربه وارد کردن به شما استفاده کند. اگر دهانتان بسته باقي بماند، اشتباهات همان جايي خواهند رفت که دايناسورها رفتند.
9- بهترين روش براي جاخالي دادن از تيرهاي رقبا آن است که هيچگاه در تيررس آنان قرار نگيريد.
هرگز خود را در موقعيت هاي دردسر ساز قرار ندهيد. (هيچگاه با رقيب سرسخت خود در يک محل قرار نگيريد تا او نتواند مستقيماً سر شما را نشانه بگيرد(.
10- حواستان را جمع کنيد: گاهي اوقات رقباي شما وقتي مي بينند که توان مقابله منصفانه با شما را ندارند ، قوانين بازي را به نفع خود تغيير مي دهند يا کلاً آنها را نقض مي کنند.
اشخاصي که همواره خواهان پيروزي هستند گاه به جاي رعايت قوانين بازي ، از قوانين جانبي و ميان بر استفاده مي کنند.
11 هرگز خيانت و خائن را به آساني نبخشيد. -
برخي عادت دارند از گناه و تقصير گناهكار به راحتي بگذرند و او را مورد بخشش قرار دهند، که اين عمل باعث ترغيب فرد خاطي به تكرارعمل خويش خواهد شد.
12- هرگاه مردد بوديد که آيا بهتر است دشمنتان از شما هراس داشته باشد يا آنكه مورد احترامش باشيد هميشه گزينه ترس را
برگزينيد.
محترم بودن فوق العاده عالي است اما عنصر ترس بهتر از آن است. ترس بازدارنده بهتري نسبت به مورد احترام بودن است چون
دشمن را در مسير خود متوقف مي کند .
-کنار هر مرد موفقي يك زن موفق وجود دارد.
هر مردي براي کسب موفقيت به پايداري و استقامت يك زن بزرگوار نياز دارد. يك مرد بدون خانواده، يك مرد کامل نخواهد بود. در مقابل، يك همسر بد و نامناسب شما را از شكوفايي استعدادها و قابليت هايتان باز مي دارد .
14- هيچ چيز پايدار و هميشگي نيست.
به خاطر بسپاريد : از عشق گرفته تا ثروت، موفقيت در تجارت، زيبارويي و حتي موهاي پرپشت سرتان ، هيچ يك پايدار نخواهند ماند.
15- هرگاه به نبرد کسي مي رويد، هميشه ضربه اول را شما بزنيد ، و چنان محكم و با قدرت هم بزنيد آکه به ضربه ديگري نياز نداشته باشيد.
هنگامي که منازعه و درگيري اجنتاب ناپذير است ، هميشه اولين ضربه را شما وارد کنيد. با اين عمل دشمن و حريف را غافلگير مي کنيد
و اگر ضربه شما به اندازه کافي محكم و کاري باشد، مي توانيد دشمنتان را کاملاً کله پا کنيد.
16- هرگاه خواستيد اقدام به انجام کاري کنيد، همواره مدت زمان محقق گشتن آن را بيشتر، و پاداش و ثمره آن را کمتر برآورد کنيد.
حتي بهترين طرح ها و نقشه ها ممكن است بي ثمر و نافرجام گردد. اغلب اوقات ما به منظور دستيابي به خواسته هايمان ملزم
به تلاش و کوشش هستيم و اين بدان مفهوم است که همواره بايد صبور و شكيبا باشيم. دست بالا گرفتن کار و دست کم گرفتن پاداش آن سبب مي گردد شما هيچگاه مأيوس و نااميد نشويد.
17- دوستانتان را نزديك خود نگاه داريد، دشمنانتان را نزديكتر.
مردم هميشه در درك اين گفته دچار سوء تفاهم مي شوند، يعني مي پندارند بايد رفاقت صميمانه اي با دشمنانشان داشته باشند. اما
واقعيت آنست که شما بايد منتهاي تلاش خود را بكنيد تا اعمال و حرکات دشمنانتان را تحت نظر خويش داشته باشيد .مثلاً ترتيبي بدهيد که از اقدامات وي آگاهي داشته باشيد، افكارش را پيش بيني کنيد و از نقاط ضعفش کمال استفاده را ببريد.
بايد پول خرج کرد. « پول درآوردن »
 18- براي اگر پولي را خرج مي کنيد و بعد هزينه آن پول ، سود بيشتري را عايدتان خواهد کرد، پس نگران پول خرج کردن نباشيد. اگر ايده اي براي تجارت و کسب و کار داريد ، از بانك وام بگيريد. به کارمندان خود حقوق و دستمزد شايان توجه بدهيد، براي مشاوره با متخصصين و جويا شدن از رهنمودهايشان پول پرداخت کنيد. به اين ترتيب اگر شما کسب يا تاجر باهوشي باشيد هميشه در اوج خواهيد بود.
دو عنصر حياتي موفقيت هستند. « پشتكار » و
« 19- متمرکز بودن «
اگر شما به خودتان ايمان داشته باشيد هيچ چيز نمي تواند سد راهتان شود. حتي جملات دلسرد کننده نزديكترين آسانتان نيز نخواهد توانست شما را از حرکت باز دارد.
20- هيچكس شكست ناپذير نيست.
ثروت نمي تواند ضامن شكست ناپذيري و وفاداري باشد. کافي است کمي مغرور و از خود راضي شويد آنگاه خواهيد ديد که نزديكترين دوستانتان نيز از شما روي برمي گردانند.

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

برای ورود به کانال گروه موج سوم اینجا کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

  
کسب درآمد