(Business Plan) طرح کسب و کار


تعريف: طرح کسب و کار سندي مكتوب است که جزئيات کسب و کار پيشنهادي را مشخص ميكند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت کنوني ، نيازها ، انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و کليه جوانب آن را ارزيابي کند.


طرح هم براي صاحب آن و هم براي حمايت کنندگان مالي آن، به دلايل زير لازم است:
١- مهم آن است که مالك درباره هدف خود از کسب و کار و منابعي که براي آن نياز دارد به دقت فكر کند. اين موضوع در برآورد ميزان سرمايه مورد نياز، به وي کمك خواهد کرد.
٢- بعيد به نظر ميرسد که مالك کسب و کار، براي راه اندازي آن سرمايه کافي داشته باشد. حمايت کنندگان مالي-بانكها يا سرمايه گذاران ريسكي -بايد متقاعد شوند که سرمايه گذاري در کسب و کار جديد، منطقي و درست است.
٣- فرض بر اين است که اگر کسب و کار ايده خوبي نداشته باشد، هم براي صاحب آن و هم براي حمايت کنندگان مالي آن، بايد اين موضوع را در مرحله برنامه ريزي و قبل از هدر رفتن مقدار زيادي از زمان و هزينه، شناسايي کنند.
اجزاي يك طرح کسب و کار:
١- اهداف کلي
٢- مشخصات مجري طرح و همكاران
٣- تعريف و توصيف کسب و کار
۴- تحليل استراتژي بازار
۵- تحليل مالي
۶- خلاصه
طرح کسب و کار نشان دهنده چيست؟
آماده کردن يك طرح کسب و کار نتيجه نهايي روند طرح ريزي نيست ، بلكه تحقق طرح ، هدف نهايي است. با اين وجود نوشتن طرح يك مرحله مياني مهم است. طرح نشان مي دهد که بمنظور يك کسب و کار محرز ، بررسيهاي دقيق در ايجاد کسب و کار انجام شده است وبراي راه اندازي آن کارآفرين ، وظيفه اش را انجام داده است.
هدف طرح
وجود يك طرح کسب و کار رسمي ، صرف نظر از اندازه کسب و کار آن ، به همان اندازه آکه براي راه اندازي مهم است براي يك کسب و کار برقرار ( محرز ) نيز مهم است.
اين طرح چهار عمل اصلي را بصورت زير انجام مي دهد:
١- به مدير يا کارآفرين کمك مي کند که جوانب و پيشرفت پروژه يا کسب و کارش را مشخص ، متمرکز و بررسي کنند.
٢- يك چهارچوب منطقي و حساب شده ايجاد مي کند تا در آن يك حرفه بتواند توسعه يابد و تدابير مربوط به آن حرفه را در چند سال آينده دنبال مي کند.
٣- بعنوان ماخذ و مبنايي براي مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران ، دفاتر نمايندگي ، بانكها ، سرمايه گذاران و ... بكار مي رود.
۴- معياري را براي سنجش وضعيت واقعي کسب و کار در برابرآنچه که بايد باشد، ارائه مي دهد.
همانطور که دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراين طرحهاي کسب و کار مانند هم نيز وجود ندارد. از آنجائي كه ، برخي موضوعات در طرح به يك طيفي از کسب و کارها مرتبط هستند بنابراين اين امر مهم است که مفاد و مندرجات طرح ها با امور فردي متناسب باشد. با اين حال ،بيشتر طرح ها از يك ساختار آزموده شده و نظر عمومي بر روي ( در مورد ) آماده سازي طرحي كه بطور وسيعي قابل اجراست متابعت مي کنند.
طرح کسب و کار مي بايست نگرشي واقع بين از پيش بيني ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد. اين ديد و نگرش چهارچوبي را به وجود مي آورد که طرح بايد در آن فعاليت کند و نهايتا" يا موفق مي شود يا شكست مي خورد. براي مديران و يا کارآفريناني که به دنبال حمايت خارجي هستند ، آماده کردن يك طرح جامع ، موقيت را در افزايش بودجه ها يا تجهيز پشتيبان ضمانت نخواهد کرد. عدم وجود يك طرح منطقي ، يقينا شكست را حتمي خواهد کرد.
اهميت پروسه
ايجاد يك طرح کسب و کار رضايت بخش امري پردردسر ، اما ضروري است ، روند برنامه ريزي ، مديران يا کارآفرينان را وادار مي کند که کاملا
دريابند آنچه را که مي خواهند بدست بياورند و اينكه چطور و کي آنرا انجام دهند. حتي اگر هيچ حمايت خارجي هم نياز نباشد ، طرح کسب و کار مي تواند براي دوري گزيدن از اشتباهات يا تشخيص فرصتهاي پنهاني نقش حياتي را بازي کند.
براي عده بسيار زيادي از کارآفرينان و طراحان ، روند طرح ريزي ( فكر ، مذاکره ، تحقيق ، تجزيه و تحليل ) به اندازه طرح نهايي و يا حتي بيشتر از آن مفيد است.
بنابراين حتي اگر به يك طرح رسمي نياز نداريد ، درباره روند طرح ريزي بطور دقيقي فكر کند. اين کار مي تواند سود زيادي براي طرح کسب و
کار شما داشته باشد.
هفته هاي بسيار زياد کار سخت و پيش نويسهاي متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق کار پيش بيني کنيد. يك طرح مكتوب واضح با بسته
بندي جذاب سبب خواهد شد تا حاميان ، سرمايه گذاران و ... آسانتر به آن گرايش پيدا کنند . يك طرح کسب و کار کاملا آماده نشان خواهد داد که مديران يا کارآفرينان، کار را مي شناسند و آنها را براي پيشرفت طرح بر حسب فرآوريها ، مديريت ، سرمايه ها و مهمتر از همه بازارهاي اقتصادي و رقابت انديشيده اند.  

 گروه موج سوم در راستای ترویج کسب وکارهای نوین و پردرآمدو فرهنگ سازی خوداشتغالی و روحیه کارآفرینی  و برای  کمک به اشتغالزایی جوانان بیکار و افرادی که جویای کار پاره وقت هستند  بصورت رایگان دوره جدید آموزش مشاغل نوین و خوداشتغالی را شروع کرده است و از طریق برگزاری کلاسهای آنلاین مجازی برای کاربردی کردن روشها و آموزش تخصصی اقدام نموده هست , بعلت محدود بودن ظرفیت کلاسهای آنلاین  مدت زمان آگهی ها تا تکمیل ظرفیت کلاسها می باشد.

 

 برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

برای ورود به کانال گروه موج سوم اینجا کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی