17 باور و اعتقاد افراد ثروتمندباور شماره 1
آدمهاي ثروتمند معتقدند: من، زندگی خویش را خودم میسازم.
آدمهاي فقیر معتقدند: زندگی براي من تصادفی پیش میآید.


باور شماره 2
ثروتمندان با پول، با هدف برندهشدن بازي میکنند.
افراد فقیر با پول، با هدف بازنده نشدن بازي میکنند.

باور شماره 3
افراد ثروتمند متعهد به ثروتمند شدن و بهبود زندگیشان هستند.
افراد فقیر آرزومند ثروتمند شدن هستند.

باور شماره 4
ثروتمندان بزرگ و گسترده میاندیشند
افراد فقیر محدود میاندیشند

باور شماره 5
آدمهاي ثروتمند بر روي فرصتها تمرکز میکنند.
آدمهاي فقیر بر روي موانع تمرکز میکنند.

باور شماره 6
افراد ثروتمند، ثروتمندان و افراد موفق دیگر را ستایش میکنند.
افراد فقیر، از آدمهاي ثروتمند بیزار و متنفر هستند.

باور شماره 7
آدمهاي ثروتمند با افراد مثبت و موفق معاشرت میکنند.
فقیران با آدمهاي منفی و یا شکست خورده معاشرت میکنند.

باور شماره 8
آدمهاي ثروتمند مشتاق تبلیغ کردن خود و ارزشهایشان هستند.
آدمهاي فقیر اشتیاقی به تبلیغ ندارند.

باور شماره 9
آدمهاي ثروتمند از مشکلات خود بزرگتر هستند.
آدمهاي فقیر از مشکلات خود کوچکتر هستند.

باور شماره 10
ثروتمندان دریافتکنندههایی عالی هستند.
فقیران دریافتکنندههایی ضعیف هستند

باور شماره 11
آدمهاي ثروتمند ترجیح میدهند تا براساس دستاوردها به آنها پول پرداخت شود.
آدمهاي فقیر ترجیح میدهند تا براساس زمان به آنها پول پرداخت شود.

باور شماره 12
میاندیشند. « هردو » ثروتمندان به
میاندیشند. « یا این، یا آن » فقیران به

باور شماره 13
آدمهاي ثروتمند روي ارزش خالص داراییهایشان تمرکز میکنند
ادمهاي فقیر روي درآمد شغلی خودشان تمرکز میکنند.

باور شماره 14
آدمهاي ثروتمند پولشان را خوب اداره میکنند.
آدمهاي فقیر پولشان را بد اداره میکنند.

باور شماره 15
آدمهاي ثروتمند پول خود را میدهند تا براي آنها شدیدا کار کند.
ادمهاي فقیر شدیدا براي پول خود کار میکنند.

باور شماره 16
آدمهاي ثروتمند برخلاف ترسی که دارند دست به عمل میزنند.
آدمهاي فقیر به ترس اجازه میدهند که متوقفشان کند.

باور شماره 17
آدمهاي ثروتمند همیشه در حال رشد کردن و یادگرفتن هستند.
آدمهاي فقیر فکر میکنند که همه موارد را میدانند

تغییر یک جزء لاینفک در کائنات است پس تا دیر نشده و مجبور به تغییر
نشدهاید، خودتان را براي بهبود زندگیتان تغییر دهید.

گروه موج سوم

 

کانال تلگرامی موج سوم

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

  
کسب درآمد