ارتباط ژن سرکوب کننده ی تومور با چاقی ودیابت نوع 2 3 مارس 2016- ژن P53که یک ژن سرکوبگر توموراست درطیف وسیعی از سرطانها دچار جهش شده و غیر فعال می گردد، به این ژن لقب "محافظ ژنوم" داده شده است، حال تحقیقات جدید نشان داده است که این ژن دارای تأثیرات عمیقی بر متابولیسم است و غیر فعال شدن آن می تواند به چاقی و دیابت نوع 2 بیانجامد و به همین دلیل لقب دیگری به این ژن داده شد "محافظ در برابر چاقی".


نتایج این تحقیق که توسط محققان موسسه ی Wistarانجام شده است، درمجله ی Cell Reportsمنتشر گردید. در حالیکه نقش این ژن درطی دهه ها تحقیق بروی سرطان کاملاً شناخته شده است، درمورد نقش آن درمتابولیسم اطلاعات کمی در اختیار است. مطالعات قبلی نشان داده اند که نقش P53در متابولیسم، درعملکرد آن برای سرکوب تومور اساسی است، این ژن همچنین دارای تأثیراتی بربیماری قلبی، چاقی و دیابت نوع 2 است.

 پرفسور Murphyدرموسسه ی Wistarوهمکارانش برای پی بردن به علت تفاوت عملکرد این ژن حیاتی در جمعیتهای مختلف، بروی یک تغییر نقطه ای در توالی DNAیاین ژن یا single nucleotide polymorphisms (SNPs)تمرکز کردند.

در ژن P53، رایج ترین SNPدراسیدآمینه ی 72 رخ می دهد جایی که یک توالی نوکلئوتیدی یکی از دو اسید آمینه ی پرولین (P72) یا آرژنین(R72) را کد می کند.

برای دهه ها، واریته ی R72از p53در افرادیکه از خط استوا دورتر زندگی می کردند و درجه حرارت  سردتری را در زمستان تجربه می کردند، مشاهده شده بود، اما مطالعات نتوانست توضیحی قطعی در مورد علت این پدیده ارائه دهد. علاوه براین، مطالعات گسترده ی ژنومی نشان داد که بین واریته ی R72واستعداد افزایش توده ی بدنی و ابتلا به دیابت  نوع 2 ارتباطی وجود دارد.

 پرفسور مورفی و همکارانش به مطالعه ی موش هایی پرداختند که درجایگاه 72 این پروتئین یا دارای پرولین و یا دارای آرژنین بودند. آنها ابتدا موشها را با یک رژیم نرمال به مدت ده هفته  تغذیه کردند. پس از آن رژیم غذایی موشهای هردو گروه را به یک رژیم پرچرب به مدت هشت هفته تغییر دادند. درحالیکه با رژیم غذایی نرمال، موشهای دارای  واریته ی R72اندکی دچار افزایش وزن شدند، اما افزایش وزن بسیار قابل توجه هنگامی مشاهده شد که رژیم غذایی این گروه از موشها به رژیم پرچرب تغییر کرد: حداقل 20 درصد به چربی بدنی آنها نسبت به موشهای دارای پرولین (R72) افزوده شد. آزمایشات تحمل گلوکز خوراکی نشان داد که بدنبال رژیم پرچرب موش های R72دچار علایم  پیش دیابت و مقاومت به انسولین می شوند.

برای تایید تأثیر رژیم غذایی پرچرب بر این اختلالات متابولیکی درموشهای R72، محققان هر دو گروه  را به مدت 18 هفته  با رژیم غذایی نرمال تغذیه کردند، نتایج آزمون تحمل  گلوکز هیچ تفاوتی را بین دو گروه  نشان نداد. این نتایج نشان می دهد رژیم غذایی پرچرب مسئول بروز این تغییرات منفی بوده است. پرفسور مورفی می گوید: بر خلاف اکثر ژنهای آنکوژنیک و ژنهای سرکوبگر تومور، ژن p53دارای  واریته های ژنتیکی است که عملکرد این پروتئین را تغییر می دهد، سالها هیچ محققی نتوانسته بود علت تغییر ژنتیکی چنین ژن مهمی را در پاسخ به ارتفاع بسیار کمتر توضیح  دهد، حال ما علت این تغییر را متوجه شدیم: واریته ی R72به این علت برای آب وهوای سردتر انتخاب شده است که موجب افزایش توانایی بدن برای ذخیره ی چربی می گردد. متاسفانه  این موضوع می تواند خطر چاقی ، بیماری کبد  چرب و دیابت  را افزایش  دهد.

مورفی و همکارانش همچینن دو ژن دیگر را که بوسیله ی p53کنترل می شوند، شناسایی  نمودند که در کبد موشهای R72نسبت به موشهای P72بطرز محسوسی  متفاوت می باشند: ژن Npc1l1و Tnf.  ژن Npc1l1با جذب کلسترول و ژن Tnfبا مقاومت به انسولین ناشی از چاقی ارتباط دارند.

این ژنها به عنوان پاسخگویان اولیه به رژیم غذایی پرچرب عمل می کنند و به ایجاد چاقی و بیماری کبد چرب غیر الکلی در موشهای R72کمک می کنند. از آنجائیکه داروهایی برای ممانعت از این دو ژن در حال حاضر موجود است، محققان از این داروها برای درمان روزانه ی موشها استفاده  کردند. استفاده از ممانعت  کننده های هر دو ژن سبب  کاهش چشمگیر وزن بدن  و تجمع چربی در موشهای  R72شد.

 این مطالعه یک توضیح  تکاملی برای تفاوت ژن p53در جمعیت هایی که دورتر از خط استوا زندگی  می کنند، ارائه داد. اجداد بشر برای ذخیره ی انرژی درآب وهوای سرد و در زمان قحطی دچار این تغییر در R72شده اند. با این حال درجامعه ی مدرن، این نوع  از ژن ها برای بشر غیرضروری هستند،  وجود این ژن منجر به چاقی و دیابت نوع 2 می شود. چاقی همچنین یک فاکتور خطر برای برخی از انواع  سرطان است بنابراین یافته های این مطالعه علت مستعد بودن برخی افراد دارای واریته ی R72در ژن  p53را به برخی از سرطانها توضیح می دهد.

 پرفسور Kungدانشجوی فوق دکترای دکتر مورفی ونویسنده ی اول این مطالعه  می گوید: ما نشان دادیم که چرا واریته ی R72  از ژن p53با بیماریهایی نظیر چاقی و دیابت نوع 2 ارتباط دارد، نتایج این تحقیق  نه تنها به ارتباط  ژن p53و متابولیسم اشاره دارد بلکه نشان می دهد هدف قرار دادن ژنهای Npc1l1و Tnfمی تواند استراتژی موثری برای درمان دیابت باشد.

http://diabetestma.org

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

  
کسب درآمد