ترس یا حمله پانیک

ترس یا حمله پانیک :عبارت است از نوعی احساس ترس بی دلیل به صورت حمله دربیمار ظاهرمی شودوتمام سیستم عصبی بیمارراتحت تاثیر قرارمی دهد.دراین حالت بیماراحساس فشاربرروی قفسه ی

سینه خود می داند وضربان قلب بالابوده وممکن است 100تا120ضربه دردقیقه درحالت استراحت باشد.بیماربه شکلی درمی آید که احساس میکند میمیرد.ازعلایم دیگر آن تعریق ،لرزش بدن،بی حس شدن پاها می توان یادبرد.
روش درمان:بعدازاینکه بیماری به خوبی تشخیص داده شد میتوان به خوبی درمان کرد اما دوره ی درمان به شدت بیماری بستگی دارد.
استفاده ازداروهای گروه بنزودیازپین ها برای کنترل کوتاه مدت به عنوان مسکن عمل میکنند به عنوان مثال استفاده ازداروی آلپرازولام 5/درمواقع ضروری.
درمان قطعی
استفاده ازمهارکننده های بازجذب سروتونین SSRIs:دسته ای ازداروهای ضدافسردگی هستند که ازجذب مجددسروتونین درسیستم عصبی مرکزی وافزایش سروتونین درآن سیستم همراه است.به عنوان مثال بهترین دارو برای این بیماری قرص اس سیتالوپرام است که دراضطراب فراگیراستفاده می شودودرحمله پانیک نقش بسزایی دارد.
درمان گیاهی :شربت گل گاوزبان هر8ساعت یک قاشق مرباخوری مرتب خورده شود.اگرفشارخون فردپایین نباشد میتواند ازعرق سنبل الطیب ویادم کرده ی سنبل الطیب استفاده کند.

شب نما

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

  
کسب درآمد