سفيكسيم - CEFIXIME

   در مورد اين‌ دارو
سفيكسيم‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌ سفالوسپوريني‌ است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ها در درمان‌ طيف‌ وسيعي‌ از بيماري‌هاي‌ عفوني‌ باكتريايي‌ مثل‌ عفونت‌هاي‌ تنفسي‌، عفونت‌هاي‌ پوست‌ و بافت‌ نرم‌ و عفونت‌هاي‌ استخوان‌ يا مفاصل‌، و عفونت‌هاي‌ ادراري‌ مؤثر مي‌باشند. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ همچنين‌ ممكن‌ است‌ براي‌ پيشگيري‌ از ايجاد عفونت‌ در افرادي‌ كه‌ تحت‌ عمل‌ جراحي‌ قرار گرفته‌اند يا در ديگران‌ كه‌ به‌ هر علتي‌ مستعد عفونت‌ هستند، استفاده‌ شوند.

ادامه مطلب: سفيكسيم - CEFIXIME

سفوروكسيم - CEFUROXIME

   در مورد اين‌ دارو
سفوروكسيم‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌ سفالوسپوريني‌ است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ در درمان‌ تعداد زيادي‌ از بيماري‌ها، مثل‌ عفونت‌هاي‌ تنفسي‌، عفونت‌ گوش‌ مياني‌، عفونت‌ پوست‌ و بافت‌ نرم‌، سينوزيت‌، و عفونت‌هاي‌ ادراري‌ تناسلي‌ مؤثر است‌. سفوروكسيم‌ همچنين‌ براي‌ جلوگيري‌ از عفونت‌ در بيماراني‌ كه‌ تحت‌ عمل‌ جراحي‌ قرار گرفته‌اند و در افرادي‌ كه‌ به‌ هر علت‌ مستعد عفونت‌ هستند استفاده‌ مي‌شود.

ادامه مطلب: سفوروكسيم - CEFUROXIME

سفالكسين - CEPHALEXIN

   در مورد اين‌ دارو
سفالكسين‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌ سفالوسپورين‌ است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ در درمان‌ گروه‌ زيادي‌ از بيماري‌هاي‌ عفوني‌ مثل‌ عفونت‌هاي‌ تنفسي‌، عفونت‌ گوش‌ مياني‌، عفونت‌ پوست‌ و بافت‌ نرم‌، عفونت‌هاي‌ استخواني‌ يا مفصلي‌، و عفونت‌هاي‌ ادراري‌ تناسلي‌ مؤثر مي‌باشد. سفالكسين‌ همچنين‌ در جلوگيري‌ از عفونت‌ در افرادي‌ كه‌ تحت‌ عمل‌ جراحي‌ قرار گرفته‌اند و افراد ديگري‌ كه‌ به‌ هر علت‌ مستعد عفونت‌ مي‌باشند استفاده‌ مي‌شود.

ادامه مطلب: سفالكسين - CEPHALEXIN

سفاكلور - CEFACLOR

   در مورد اين‌ دارو
سفاكلور يك‌ آنتي‌بيوتيك‌ شبيه‌ پني‌سيلين‌ است‌. اين‌ دارو در درمان‌ تعداد زيادي‌ از بيماري‌ها از جمله‌ عفونت‌هاي‌ تنفسي‌، عفونت‌ گوش‌ مياني‌، عفونت‌هاي‌ پوست‌ و بافت‌ نرم‌، عفونت‌هاي‌ استخوان‌ يا مفصل‌، و عفونت‌هاي‌ اداري‌ تناسلي‌ مؤثر است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ همچنين‌ براي‌ پيشگيري‌ از عفونت‌ در بيماران‌ پس‌ از عمل‌ جراحي‌ يا افرادي‌ كه‌ به‌ هر دليل‌ مستعد عفونت‌ هستند، استفاده‌ مي‌شود.

ادامه مطلب: سفاكلور - CEFACLOR