وارپاميل‌ - VERAPAMILE

  در مورد اين‌ دارو
وارپاميل‌ براي‌ كنترل‌ پرفشاري‌ خون‌، آنژين‌ صدري‌ (درد قلبي‌ قفسه‌ سينه‌)، و بي‌نظمي‌ ضربان‌ قلب‌ و نيز جلوگيري‌ از سردرد ميگرني‌ تجويز مي‌شود. پزشكتان‌ ممكن‌ است‌ به‌دلايل‌ ديگري‌ نيز برايتان‌ وراپاميل‌ تجويز كند. اين‌ دارو در بدن‌ از طريق‌ جلوگيري‌ از ورود كلسيم‌ به‌ داخل‌ سلول‌ها عمل‌ مي‌كند؛ به‌همين‌ علت‌ است‌ كه‌ آن‌ را مسدودكننده‌ كانال‌ كلسيمي‌ مي‌نامند. اين‌ خاصيت‌ مسدودكنندگي‌ باعث‌ مي‌شود مقدار كلسيم‌ در سلول‌هاي‌ عروق‌ خوني‌ و قلب‌ كاهش‌ يابد و به‌دنبالش‌ ضربان‌ قلب‌ كندتر و عروق‌ خوني‌ گشادتر شوند. كه‌ در نتيجه‌ فشارخون‌ پايين‌ مي‌آيد، جريان‌ خون‌ افزايش‌ مي‌يابد، و از باركاري‌ قلب‌ نيز كاسته‌ مي‌شود.

ادامه مطلب: وارپاميل‌ - VERAPAMILE

هيدروكلروتيازيد- HYDROCHLOROTHIAZIDE

  در مورد اين‌ دارو
هيدروكلروتيازيد يك‌ داروي‌ مدر (ادارآور) رايج‌ است‌. اين‌ دارو با كمك‌ به‌ دفع‌ آب‌ و سديم‌ اضافي‌ بدن‌ از طريق‌ ادرار، و در نتيجه‌ كاهش‌ مايعات‌ در گردش‌ خون‌، فشارخون‌ را پايين‌ مي‌آورد. كاهش‌ اين‌ فشار، از بار كاري‌ قلب‌ نيز مي‌كاهد. بالا باقي‌ ماندن‌ فشار داخل‌ سرخرگ‌ها به‌ سرخرگ‌ (شريان‌)هاي‌ مغز، قلب‌، و كليه‌ها صدمه‌ مي‌زند. اين‌ آسيب‌ احتمال‌ سكته‌ مغزي‌ و حمله‌ قلبي‌ و نارسايي‌ كليه‌ را زياد مي‌كند. هيدروكلروتيازيد همچنين‌ موجب‌ دفع‌ برخي‌ مواد شيميايي‌ نظير سديم‌ و پتاسيم‌ از بدن‌ مي‌شود.

ادامه مطلب: هيدروكلروتيازيد- HYDROCHLOROTHIAZIDE

نيفديپين - NIFEDIPIN

   در مورد اين‌ دارو
نيفديپين‌ براي‌ درمان‌ پرفشاري‌ خون‌، تسكين‌ درد قلبي‌ در قفسه‌ سينه‌ (آنژين‌ صدري‌)، نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌ و پديده‌ رينود و نيز جلوگيري‌ از سردردهاي‌ ميگرني‌ تجويز مي‌شود. پزشكان‌ ممكن‌ است‌ در شرايط‌ ديگري‌ نيز نيفديپين‌ را تجويز كنند. اين‌ دارو از طريق‌ مسدودكردن‌ ورود كلسيم‌ به‌ داخل‌ سلول‌ها عمل‌ مي‌كند؛ به‌ همين‌ علت‌ آن‌ را يك‌ داروي‌ مسدودكننده‌ كانال‌ كلسيمي‌ مي‌نامند. اين‌ خاصيت‌ مسدودكنندگي‌ باعث‌ مي‌شود تا مقدار كلسيم‌ در سلول‌هاي‌ قلبي‌ و رگ‌هاي‌ خوني‌ كاهش‌ يابد كه‌ موجب‌ كاهش‌ ضربان‌ قلب‌ و گشادي‌ عروق‌ (رگ‌ها) مي‌شود. بنابراين‌ فشارخون‌ پايين‌ مي‌آيد، جريان‌ خون‌ افزايش‌ مي‌يابد و بار كاري‌ قلب‌ كاهش‌ پيدا مي‌كند.

ادامه مطلب: نيفديپين - NIFEDIPIN

نيتروگليسرين‌ - NITROGLYCERIN

   در مورد اين‌ دارو
نيتروگليسرين‌ براي‌ كاهش‌ آنژين‌ صدري‌ تجويز مي‌شود. آنژين‌ صدري‌ درد قفسه‌ سينه‌اي‌ است‌ كه‌ مشخصاً كمتر ار 15 دقيقه‌ طول‌ مي‌كشد و ناشي‌ از خونرساني‌ ضعيف‌ به‌ ماهيچه‌ قلبي‌ است‌. اين‌ دارو در سه‌ مورد مفيد است‌ و كاربرد دارد: (1) تخفيف‌ يك‌ آنژين‌ صدري‌ با مصرف‌ دارو و پس‌ از شروع‌ درد، (2) جلوگيري‌ از حمله‌ قلبي‌ با مصرف‌ دارو و درست‌ پيش‌ از بروز حمله‌، و (3) كاهش‌ تعداد حملات‌ با مصرف‌ دائمي‌ و منظم‌ دارو. قرص‌هاي‌ زير زباني‌ نيتروگليسرين‌، قرص‌هايي‌ كه‌ در دهان‌ بين‌ لب‌ يا گونه‌ و لثه‌هاي‌ فوقاني‌ گذاشته‌ مي‌شوند، يا اسپري‌ آئروسل‌ كه‌ در زير زبان‌ زده‌ مي‌شود، همگي‌ حملات‌ آنژيني‌ را تخفيف‌ داده‌ يا از آن‌ها جلوگيري‌ مي‌كنند.

ادامه مطلب: نيتروگليسرين‌ - NITROGLYCERIN